”Kuluneiden 40 vuoden aikana Al Pesso ja Diane Boyden-Pesso ovat hioneet PBSP:stä tavattoman tehokkaan tekniikan, joka antaa ihmiselle kokemuksia, joita vaille hän on jäänyt aiemmassa kasvussaan ja kehityksessään. PBSP:n taidokas ’rakennelma’ voi olla ainutlaatuinen, elämää perustavasti muuttava kokemus.”

 

– Bessel van der Kolk, MD

Trauma ylittää ihmisen sietokyvyn. Kehityksellinen trauma syntyy lapselle tai nuorelle kiintymyssuhteessa häntä hoivaaviin aikuisiin tai suhteessa ympäröivään yhteisöön. Tämänkaltainen trauma syntyy usein pitkän ajan kuluessa ”hiljaisesti”.


Kehityksellisen trauman olemassaoloa ei välttämättä edes itse ymmärrä, sillä sellaistahan oma elämä on “aina ollut”.


Psykomotorinen Pesso Boyden -terapia eli PBSP tarjoaa tehokkaita välineitä ihmissuhteissa syntyneiden traumojen ja vaillejäämisten ratkaisemiseksi. Myös sukupolvelta toiselle kulkeutuneen taakkasiirtymän käsittelyyn PBSP tarjoaa nerokkaita työkaluja.


Korjaavat uudet muistot rakentavat tervettä minuutta, lisäävät kykyä kohdata tunteita ja käsitellä stressiä. Myös kyky solmia terveitä ja tyydyttäviä ihmissuhteita kasvaa.


Korjaavat uudet muistot voivat avata elämään mahdollisuuksia, joita et aiemmin osannut edes pitää mahdollisina. 

Menetelmän filosofia rakentuu psykodynaamiseen, kognitiivis-behavioristiseen ja systeemiseen näkemykseen yhdistettynä
asiakaslähtöiseen työotteeseen. Asiakkaan kehollisen kokemuksen seuraaminen on keskeisessä roolissa.

 

PBSP on kehitetty aikuisille. Kuitenkin monet lasten ja nuorten kanssa työskentelevät soveltavat ja kokevat hyödylliseksi PBSP-osaamisen.

Ideana on luoda uusia symbolisia ”muistoja”, jotka korjaavat
traumojen luomia automaattisia reaktiomalleja.

 

Uusi muisto kuvailee, millaista elämä olisi aikoinaan voinut olla.  Miltä olisi tuntunut,  kun omat luonnolliset kehitykseen liittyvät perustarpeet olisivat täyttyneet hyvissä ihmissuhteissa?

 

Kun ihminen on valmis tunnetasolla hyväksymään uudenlaisen suotuisan mahdollisuuden, tuntuu se kehossa helpotuksena ja
rentoutumisena.

 

Todellisen elämän muistot säilyvät tarinana, mutta tunnetason kiinnittyminen niihin heikkenee.

 

Asiakas voi tulla terapiaistuntoon avoimin mielin ilman valmiiksi mietittyä teemaa. Oleellista on halukkuus rakentaa korjaavia kokemuksia. Hän voi aloittaa istunnon kertomalla vaikkapa jostakin tämän hetken ongelmasta tai siitä, miltä kehossa tuntuu juuri nyt.

 

PBSP edellyttää terapeutilta herkkää kehotietoista läsnäoloa. Asiakkaan kertomusta, tunteita ja kehollisia reaktioita seurataan hetki hetkeltä, mitään ei sivuuteta taustoittavana tarinana.

 

PBSP sopii hyvin täydentämään muita terapioita, kuten psykoterapiaa tai erilaisia keho-, tanssi- , liike- tai taideterapioita. Se voi nopeuttaa prosessia tai auttaa luomaan korjaavan kokemuksen, kun jokin vaikea asia on noussut esiin. 

PBSP-välineitä voit soveltaa monenlaisissa yhteyksissä ymmärtääksesi ja tukeaksi asiakasta tehokkaasti. Aina ei kyse ole kokonaisen PBSP-terapiaistunnon ohjaamisesta vaan välineiden soveltamisesta.

 

Monissa terapiasuuntauksissa terapeutti edustaa asiakkaalleen hyvää ihmissuhdetta. Asiakas luo kiintymyssuhteen terapeuttiin, ja tätä myös käytetään työskentelyssä apuna.

 

PBSP:n filosofiassa terapeutti pysyttelee asiakkaan tarinan ulkopuolella. Menetelmässä on välineitä käsitellä asiakkaan terapeutin asettamia projektioita välittömästi niiden noustua esiin. Lähestymistapa tukee asiakkaan tervettä aikuisuutta ja kykyä käsitellä täsmällisesti varhaisia ja vaikeita kiintymyssuhteissa tapahtuneita häiriöitä.

 

Terapeutin kohdistuvat asiakkaan haavoittuneisuudesta johtuvat odotukset ja pettymykset eivät näin kuormita terapeuttia eivätkä aiheuta esimerkiksi häpeää asiakkaassa vaan niitä voidaan työstää tehokkaasti. Myös tarve kannatella asiakkaan tunteita pienenee. Tämä tukee terapeutin jaksamista vaativassa ihmissuhdetyössä ja vähentää uupumisriskiä.

Yleisesti terapeuttisen työskentelyn tehokkuuteen ajatellaan vaikuttavan neljä tekijää:

  1. Asiakkaan kyky työstää asioita ja hänellä jo olevat voimavarat
  2. Asiakkaan ja terapeutin keskinäisen suhteen laatu
  3. Asiakkaalla oleva positiivinen odote ja toivo, että työskentelystä on hänelle hyötyä
  4. Itse terapiamenetelmä ja sen työkalut

PBSP tarjoaa selkeää tukea edellisen luettelon jokaiseen kohtaan. Tätä tukea voit hyödyntää monenlaisessa ihmissuhdetyössä:


PBSP-taustalla oleva käsitys inhimillisistä perustarpeista, kiintymyssuhteista ja kehityksestä auttaa terapeuttia hahmottamaan asiakkaan tämän hetkistä tilannetta ja voimavaroja selkeästi.


PBSP:ssä asiakkaalla ja terapeutilla on työskentelyssä selkeä sopimus, joka tukee asiakkaan aikuisuutta. Myös negatiiviseen transferenssiin on työkaluja, joiden avulla asiakas voi ymmärtää omaa tilannettaan nopeammin. Nämä työkalut tukevat myös terapeutin työhyvinvointia ja auttavat asiakkaan tunnesäätelyssä.


PBSP:n perusajatus perustuu toivoon, ihmisessä olevaan potentiaaliin. Ihmistä nähdä sairauden vaan mahdollisuuksien kautta.


PBSP työkalut ovat nerokkaan selkeitä ja yksinkertaisia. Niitä voidaan soveltaa monella eri tavalla seuraten tarkasti asiakkaan kehollisia reaktiota. Keholliset reaktiot paljastavat, mikä on oikein asiakkaalle juuri nyt.

PBSP:stä on saatu apua henkilöille, jotka kärsivät ahdistuksesta, masennuksesta, erilaisista riippuvuuksista (seksi, huumeet, alkoholi, sokeri jne.), posttraumaattisista stressireaktioista tai erilaisista tunne-elämän häiriöistä.

 

Sitä sovelletaan myös perheterapiassa, pariterapiassa, sielunhoidossa ja työelämän valmennuksissa.

 

PBSP on erittäin toimiva menetelmä henkilöille, jotka ovat työstäneet oman elämän vaikeita kysymyksiä jo jonkin aikaa.

PBSP pureutuu ongelmakohtiin syvällisesti ja tehokkaasti. Tämän vuoksi asiakkaan tulee kyetä ylläpitämään yhteyttä oman persoonansa eheään ja aikuiseen osaan. 

 

Ennen varsinaisia terapiaistuntoja asiakkaan on hyödyllistä tutustua työskentelyyn osallistumalla PBSP keholliset harjoitukset -ryhmään. Nämä harjoitukset vahvistavat kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja itsen johtamista. 

 

Myös PBSP-terapeuttisi kanssa voit arvioida, onko menetelmä tämänhetkisessä tilanteessasi oikea.

Menetelmää on kutsuttu  terapeuttien omaksi terapiaksi – terapeutit ja ihmoissuhdetyön ammattilaiset käyttävät sitä oman työnohjauksen ja sisäisen kasvun välineenä.

 

 

PBSP tarjoaa selkeää ymmärrystä lapsen ja nuoren kehityksellisistä tarpeista, vaillejäämisten merkityksistä ja traumattisoitumisesta. Tämä auttaa ymmärtämään myös aikuisten ihmisen käytöstä, tunteita, reaktioita ja toimista ihmissuhteissa.

 

 

PBSP vahvistaa kykyä kohdata omaa itseä ja toisia kehotietoisesti. Kykyä olla vahasti ja aidosti läsnä omassa kehollisessa kokemuksessa juuri nyt, avoimena ja turvassa.

Yhteystiedot

+358 50 3676891
riitta@viisaskeho.fi

Viisas Keho Oy

Liity ryhmäämme

Tilaa uutiskirje

© Viisas Keho Oy