“Meidät on luotu kykeneviksi olemaan onnellisia tässä epätäydellisessä maailmassa.” Albert Pesso

Työstätkö tunnehaavoja ja menneisyyden vaikeita ihmissuhteita?
Vai pohditko, miten voisit parhaiten auttaa asiakkaitasi kehityksellisten traumojen kanssa?

Olet ehkä hyvinkin tietoinen elämäntarinastasi ja käsitellyt vaikeisiin kokemuksiisi liittyviä kipeitä tunteita. Silti sinulla on kalvava tunne, että jotakin tärkeää on ratkaisematta.  

Saatat olla yliherkkä ympäristön paineille, kärsiä voimavaroja syövistä tunnereaktioista, ahdistuksesta, posttraumaattisesta stressistä, masennuksesta, riippuvuuksista tai kuormittavista ihmissuhdeongelmista. Kuulostaako tämä tutulta?

Trauma ylittää ihmisen psyykkisen sietokyvyn. Kehityksellinen trauma syntyy lapselle tai nuorelle kiintymyssuhteessa häntä hoivaaviin aikuisiin tai suhteessa ympäröivään yhteisöön. Tämänkaltainen trauma syntyy usein pitkän ajan kuluessa ”hiljaisesti”. 

Ihmisen voi olla vaikea edes ymmärtää, että jokin on jättänyt itseen syvästi haavoittavan jäljen. Kehitykselliseen traumaan voi liittyä vaille jäämistä, sivuutetuksi tulemista ja rajojen rikkomista. Vaikutukset myöhemmin elämässä voivat ilmetä monella tavoin yksilöllisesti: tunteiden säätelyn vaikeutena, itsetunto-ongelmina, riippuvuuskäyttäytymisenä, itsetuhoisuutena, ahdistuksena, masennuksena, ihmissuhdeongelmina ja vaikeutena toteuttaa omia unelmia.

PBSP:tä on sovellettu menestyksekkäästi edellä kuvattujen häiriöiden hoitamisessa. PBSP auttaa tutkimaan ongelmakohtia täsmällisesti ja tehokkaasti. 

Menetelmän filosofia rakentuu psykodynaamiseen, kognitiivis-behavioristiseen ja systeemiseen näkemykseen yhdistettynä asiakaslähtöiseen työotteeseen. Asiakkaan kehollisen kokemuksen seuraaminen on keskeisessä roolissa. PBSP on kehitetty aikuisille. Lapsille ja nuorille kehitettyä PBSP-sovellusta ei ole tällä hetkellä tarjolla Suomessa.

Mitä PBSP-terapiassa tapahtuu?

Ideana on luoda uusia symbolisia ”muistoja”, jotka korjaavat traumojen luomia automaattisia reaktiomalleja. Uusi muisto kuvailee, millaista elämä olisi aikoinaan ideaalisesti ollut, jotta ihmisen luonnolliset biologiset kehitystarpeet olisivat täyttyneet hänen kannaltaan suotuisasti.

Kun ihminen on valmis tunnetasolla hyväksymään uudenlaisen mahdollisuuden, miten elämä olisi aikoinaan voinut sujua hänen kannaltaan suotuisasti, tuntuu se helpotuksena ja kehossa rentoutumisena. Todellisen elämän muistot säilyvät tarinana, mutta tunnetason kiinnittyminen niihin hälvenee. Korjaavat uudet muistot vahvistavat sisäistä eheyttä, lisäävät kykyä käsitellä tunteita ja stressiä. Myös kyky solmia terveitä ja tyydyttäviä ihmissuhteita kasvaa.

Asiakas voi tulla terapia-istuntoon avoimin mielin ilman valmiiksi mietittyä teemaa. Oleellista on halukkuus rakentaa korjaavia kokemuksia. Hän voi aloittaa istunnon kertomalla vaikkapa jostakin tämän hetken ongelmasta tai siitä, miltä kehossa tuntuu juuri nyt. 

Terapeutti seuraa sekä asiakkaan kertomusta että kehollisia reaktioita huolellisesti. Hän peilaa ”todistajan”-roolista käsin asiakkaan kertomusta ja siihen liittyviä tunteita ja affekteja. Näin asiakas voi kokea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi oman usein kipeän ja aiemmin sivuutetun kokemuksensa kanssa. Terapeutti auttaa asiakasta myös tiedostamaan uskomuksiaan.

PBSP edellyttää terapeutilta herkkää kehotietoista läsnäoloa. Asiakkaan kertomusta, tunteita ja kehollisia reaktioita seurataan hetki hetkeltä, mitään ei sivuuteta taustoittavana tarinana. Kertomus tämän hetken tilanteesta avaa useimmiten asiakkaassa oivalluksia aikaisemmista tapahtumista, joissa on ollut samankaltaisuutta. 

Korjaava uusi muisto luodaan aina menneisyyteen. Oleellista on, että asiakas on valmis hyväksymään uuden vaihtoehdon ja että hän näin saa spontaanin helpotuksen kokemuksen. Terapeutti auttaa asiakasta myös työstämään uuden vaihtoehdon esteenä olevia tekijöitä.

Ennen varsinaisia terapiaistuntoja asiakkaan on hyödyllistä tutustua työskentelyyn osallistumalla PBSP keholliset harjoitukset -ryhmään. Nämä harjoitukset vahvistavat kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja itsen johtamista.

PBSP sopii hyvin täydentämään muita terapioita, kuten psykoterapiaa tai erilaisia keho-, tanssi- , liike- tai taideterapioita. Se voi nopeuttaa prosessia tai auttaa luomaan korjaavan kokemuksen, kun jokin vaikea asia on noussut esiin. Asioista puhuminen, niiden ymmärrys tai tunteiden ilmaisu ei aina riitä. Korjaava muisto avaa ihmisessä mahdollisuuksia, joita aiemmin hän ei ole kokenut mahdollisiksi.

Toimitko terapeuttina tai terapeuttisella alalla? Kaipaatko tehokasta työtapaa käsitellä asiakkaidesi kiintymyssuhteisiin ja kehityksellisiin traumoihin liittyvää problematiikkaa?

PBSP tarjoaa ainutlaatuisen tavan käsitellä ihmissuhteissa ja varhaisissa kiintymyssuhteissa tapahtuneita vaurioita.

Monissa terapiasuuntauksissa terapeutti edustaa asiakkaalleen hyvää ihmissuhdetta. Asiakas luo kiintymyssuhteen terapeuttiin, ja tätä myös käytetään työskentelyssä apuna. 

PBSP:n filosofiassa terapeutti pysyttelee asiakkaan tarinan ulkopuolella. Menetelmässä on välineitä käsitellä asiakkaan terapeuttiin asettamia projektioita välittömästi niiden noustua esiin. Lähestymistapa tukee asiakkaan tervettä aikuisuutta ja kykyä käsitellä täsmällisesti varhaisia ja vaikeita kiintymyssuhteissa tapahtuneita häiriöitä.

Terapeuttiin kohdistuvat asiakkaan haavoittuneisuudesta johtuvat odotukset ja pettymykset eivät näin kuormita terapeuttia eivätkä aiheuta esimerkiksi häpeää asiakkaassa vaan niitä voidaan työstää tehokkaasti . Myös tarve kannatella asiakkaan tunteita pienenee. Tämä tukee terapeutin jaksamista vaativassa ihmissuhdetyössä ja vähentää uupumisriskiä.

Kenelle PBSP:stä on hyötyä?

PBSP:stä on saatu apua henkilöille, jotka kärsivät ahdistuksesta, masennuksesta, erilaisista riippuvuuksista (seksi, huumeet, alkoholi, sokeri jne.) tai erilaisista tunne-elämän häiriöistä. Sitä on käytetty perheterapiassa, pariterapiassa, sielunhoidossa ja työelämän valmennuksissa.

Menetelmää pidetään myös terapeuttien omana terapiana – terapeutit käyttävät sitä oman työnohjauksen ja sisäisen kasvun välineenä. PBSP on erittäin toimiva menetelmä henkilöille, jotka ovat työstäneet oman elämän vaikeita kysymyksiä jo jonkin aikaa.

Mitä PBSP edellyttää asiakkaalta?

PBSP pureutuu ihmisen ongelmakohtiin syvällisesti ja tehokkaasti. Tämän vuoksi asiakkaan tulee kyetä ylläpitämään yhteyttä oman persoonansa eheään ja aikuiseen osaan. Näin hän kykenee säätelemään tunnetilaansa ja terapeuttista prosessia. Näitä taitoja vahvistetaan PBSP keholliset harjoitukset  -ryhmässä.

 PBSP-terminologialla sanotaan, että terapeutti keskustelee aina asiakkaan “pilotin” eli minuuden toimitusjohtajan kanssa. Jotkut tarvitsevat vakauttavaa terapiaa ennen PBSP-työskentelyyn siirtymistä.

PBSP terapeuttien ja ihmissuhdetyön ammattilaisten tukena

PBSP tarjoaa tehokasta tukea ihmissuhdetyön ammattilaisten omaan kasvuun.

Se tarjoaa selkeää ymmärrystä lapsen ja nuoren kehityksellisistä tarpeista, vaillejäämisten merkityksistä ja traumatisoitumisesta. Tämä auttaa ymmärtämään myös aikuisten ihmisen käytöstä, tunteita, reaktioita ja toimista ihmissuhteissa.

PBSP vahvistaa kykyä kohdata omaa itseä ja toisia kehotietoisesti. Kykyä olla vahasti ja aidosti läsnä omassa kehollisessa kokemuksessa juuri nyt, avoimena ja turvassa.